Học phần mềm

* Các bài viết trên trang:

Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Infraworks:

NDM 3Dtech - Autodesk Infraworks

Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Civil3D:

NDM 3Dtech - Autodesk Civil3D

Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Global Mapper:

NDM 3Dtech - Global Mapper

Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Agisoft Photoscan:

NDM 3Dtech - Agisoft Photoscan


* Các Video trên Youtube:

Giới thiệu về BIM (Building Information Modeling)

Hướng dẫn Infraworks

Hướng dẫn Civil 3D

Hướng dẫn các phần mềm MAP & GIS

Hướng dẫn các phần mềm tạo mô hình 3D từ ảnh

Dựng mô hình 3D, Trình chiếu, Mô phỏng 3D

* Link tải các tài liệu học tập khác