Scale đối tượng về đúng kích thước thực trong Agisoft PhotoScan / Metashape

Hướng dẫn tạo mô hình đối tượng từ ảnh chụp và scale đối tượng theo kích thước thực tế. Trước khi chụp ảnh, bạn cần đặt vào một thước tỷ …

Scale đối tượng về đúng kích thước thực trong Agisoft PhotoScan / Metashape Xem thêm