Autodesk InfraWorks – Thay đổi thư mục chứa mô hình Cloud mặc định

FacebookTwitterLinkedinemailKhi cài đặt Autodesk InfraWorks, thư mục mặc định chứa các mô hình được đồng bộ với Cloud của Autodesk là: …\Documents\Autodesk InfraWorks Models\Autodesk 360. Mô hình được đồng bộ …

Xem thêm