Import tuyến đường từ Civil 3D vào Infraworks

Tuyến đường sau khi thiết kế trong Civil 3D có thể được import trực tiếp Tim tuyến và các Surface vào Infraworks. Nếu cần thiết kế trong Infraworks chúng ta có thể import tim tuyến vào và thực hiện thiết kế đường với các công cụ có sẵn trong Infraworks.

Tuy nhiên, khi đã có thiết kế chi tiết trong Civil 3D thì chúng ta có thể xây dựng các Surface từ Corridor và Import vào Infraworks. Điều này sẽ đảm bảo độ chính xác về thiết kế hình học của tuyến đường đã được tạo ra trong Civil 3D. Các vật liệu ứng với từng phần của tuyến đường có thể dễ dàng được khai báo và hiệu chỉnh trong Infraworks.

Video sau đây Hướng dẫn chi tiết cách import tuyến đường từ Civil 3D vào Infraworks và hiệu chỉnh các vật liệu tương ứng theo các cách thủ công cũng như tự động bằng cách tạo Style Rules.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *