Xây dựng địa hình hiện trạng có điểm Ground Control Points trong Agisoft PhotoScan / Metashape

FacebookTwitterLinkedinemailKhi tạo mô hình từ ảnh chụp, để tăng độ chính xác cần sử dụng các điểm cố định trên mặt đất đã được đo đạc trước  bằng các phương …

Xem thêm