Scale đối tượng về đúng kích thước thực trong Agisoft PhotoScan / Metashape

Hướng dẫn tạo mô hình đối tượng từ ảnh chụp và scale đối tượng theo kích thước thực tế.

Trước khi chụp ảnh, bạn cần đặt vào một thước tỷ lệ. Sau khi tạo mô hình sẽ dễ dàng scale đối tượng theo tỷ lệ nhất định với công cụ Scale Bar trong Agisoft PhotoScan (Agisoft Metashape).

Video hướng dẫn chi tiết:

One Comment on “Scale đối tượng về đúng kích thước thực trong Agisoft PhotoScan / Metashape”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *