Nội suy cao độ đường 3D Polyline

Trong Civil 3D có một công cụ rất hữu ích đó là thiết lập độ dốc cho một đoạn thẳng, hay chính là nội suy cao độ của đoạn thẳng bất kỳ (2D hoặc 3D). Đoạn thẳng sau khi tạo ra sẽ có cao độ thay đổi tuyến tính theo dộ dốc hoặc cao độ 2 điểm đầu, cuối mà bạn đã nhập.

Các bước làm như sau:

  • Đầu tiên bạn cần convert đoạn thẳng về đường Feature line bằng lệnh “Create Feature Lines From Objects“:
Tạo đường feature line

– Bảng thông báo hiện ra, click OK để convert đoạn thẳng thành đường Feature Lines:

  • Dùng lệnh “Set Grade/Slope Between Points” để nội suy cao độ:

Click chọn đường Feature line vừa tạo ra, sau đó chọn “Set Grade/Slope Between Points” trên thanh công cụ:

Dùng lệnh Set Grade/Slope Between Points

– Chọn điểm đầu (ví dụ điểm số 1) và nhập cao độ cho điểm này:

Pick chọn điểm số 1 và nhập cao độ cho điểm này

– Tiếp tục chọn điểm cuối (điểm số 2) và chọn nhập độ dốc hoặc cao độ cho điểm này:

Pick chọn điểm số 2
– Mặc định nhập grade: Nhập độ dốc theo %
– Chọn S: Nhập độ dốc theo tỷ lệ (ví dụ chọn 5 độ dốc sẽ là 5:1)
– Chọn E: Nhập giá trị cao độ tuyệt đối
– Chọn D: Nhập chênh cao so với điểm 1

– Sau khi nhấn Enter để kết thúc lệnh, đoạn thẳng đã được tạo ra với cao độ thay đổi tuyến tính từ điểm 1 đến điểm 2:

View 3D bằng lệnh 3DORBIT

– Đoạn thẳng này vẫn là đường Feature line, nếu bạn muốn chuyển nó thành đường 3D polyline thì chỉ cần chọn đối tượng và dùng lệnh Explode để phá nó ra:

Explode (X) đường feature line để tạo thành đường 3D polyline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *